Podmínky používání internetové stránky

PŘED VYUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY A POŽADAVKY

Čeho se tyto podmínky týkají?

Tyto podmínky Vám sdělí pravidla pro využití našich internetových stránek www.siteconnect.diversityandselection.com a www.myibdstudy.com (naše stránky)

Pro informace o konkrétní části klikněte na odkaz níže:

Zásady povoleného využití

Kdo jsme a jak nás kontaktovat

www.myibdstudy.com je stránka provozovaná firmou Neonstone Limited.(„My“). Jsme registrováni ve Spojeném království pod firemním číslem 07001987 a naše kancelář se nachází na adrese Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley, Berkshire. SL3 8DS. Spojené království. Jsme akciovou společností. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy DPO

Využíváním naší stránky souhlasíte s těmito podmínkami

Využíváním naši stránky potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami pro použití a hodláte se jimi řídit.

Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete naši stránku využívat.

Doporučujeme vytisknout si kopii těchto podmínek pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Existují ještě další podmínky, které se Vás mohou týkat

Tyto podmínky pro využití odkazují na další dodatečné podmínky, které se také týkají použití naší stránky:

Tyto podmínky se mohou změnit

Čas od času tyto podmínky upravujeme. Pokaždé, když budete chtít využít naši stránku, přečtěte si tyto podmínky, abyste si byli jistí, že rozumíte těm, které v daný čas platí. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 12. července 2018. V případě, že provedeme jakoukoli změnu podmínek, zveřejníme tyto nové zároveň se starými na naší internetové stránce sedm dní před začátkem jejich platnosti. Zároveň připojíme vysvětlení, proč změny provádíme a kdy vstoupí v platnost. Tato informace bude zveřejněna na vstupní stránce našeho webu nebo na webu, který na vstupní stránku odkazuje. Pokud bude tato změna pro Vás nepříznivá, zveřejníme danou informaci alespoň 30 dní předem a také Vás zvlášť elektronicky upozorníme, přes e-mail, messenger či okno se souhlasem, které se zobrazí při Vašem přihlášení. V době poskytnutí této informace Vás můžeme informovat, že pokud nám nesdělíte svůj nesouhlas, budeme předpokládat, že s revidovanými podmínkami souhlasíte. Jestliže nás neupozorníte, že s novými podmínkami nesouhlasíte, bude to bráno jako Vás souhlas s těmito revidovanými podmínkami.

Naše stránka se může změnit

Čas od času můžeme aktualizovat a změnit naši stránku. Pokud bude provedena velká změna, informujeme Vás zde, e-mailem nebo oznámením na domovské stránce našeho webu.

Můžeme dočasně odstavit či vypnout naši stránku

Naše stránka je dostupná bez poplatku.

Nezaručujeme, že naše stránka či jakýkoli její obsah bude vždy dostupný nebo nenarušený. Můžeme pozastavit, stáhnout či omezit dostupnost jakékoli části naší stránky z důvodů obchodních nebo provozních.

Jste také zodpovědní za zajištění, že všechny osoby, které navštíví naši stránku přes Vaše internetové připojení, jsou si vědomy podmínek použití i ostatních podmínek a nařízení.

Naše stránka je určena pro osoby sídlící v těchto oblastech: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_l&ocs=Y#locn Nezaručujeme, že obsah našich stránek je vhodný k využití v jiných oblastech.

Je třeba bezpečně uchovávat Vaše uživatelské detaily

Pro přístup a použití naší stránky se budete možná muset přihlásit uživatelským jménem (a/nebo e-mailem), heslem nebo jinými údaji, coby součástmi bezpečnostních opatření („Uživatelské informace“). S uživatelskými údají je nutno zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je prozradit nikomu jinému.

Máme právo Vaše uživatelské údaje kdykoli zablokovat na základě Vaší žádosti nebo našeho podnětu, jestliže dle našeho názoru nebudete splňovat ustanovení uvedená v podmínkách pro použití.

Jestliže pojmete podezření nebo se dozvíte, že někdo jiný zná Vaše uživatelské údaje, musíme nás neprodleně upozornit pomocí Vašeho osobního čísla na adrese privacy@neonstone.com. Osobní číslo najdete v potvrzovacím e-mailu od Vašeho lékaře.

Jak můžete využít materiál na naší stránce

Vlastníme práva duševního vlastnictví pro naši stránku a materiál na ní zveřejnění. Tyto práce jsou celosvětově chráněny autorskými právy a dohodami. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout kopii a stáhnout výňatek jakékoli stránky našeho webu pro osobní účely spojené s touto klinickou studií.

Papírové kopie jakéhokoli vytištěného obsahu ani digitální kopie staženého obsahu nesmíte nijak upravovat a obrázky, fotografie, grafiku, videa a zvukové stopy nesmíte používat samostatně, bez textu, který je doprovází.

Status nás (a všech ostatních přispěvatelů), coby autorů obsahu naší stránky, musí být vždy brán na vědomí.

Žádnou část obsahu naší stránky nelze využívat ke komerčním účelům bez obdržení licence k tomu určené od nás nebo našich poskytovatelů licencí (dle uvážení každé ze stran).

Jestliže si vytisknete, okopírujete nebo stáhnete jakoukoli část naší stránky v rozporu s těmito podmínkami použití, Vaše právo k využívání stránky okamžitě přestane platit a vy budete nuceni, dle našeho uvážení, vrátit či zničit všechny kopie materiálů, které jste si pořídili.

Nespoléhejte se na informace z této stránky

Obsah naší stránky slouží pouze k informativním účelům. Není určený k poskytnutí rady, kterou byste se měli řídit. Před podniknutím, nebo zdržením se, jakýchkoli kroků na základě obsahu naší stránky, se musíte poradit s profesionálem nebo specialistou.

Přestože se snažíme aktualizovat informace na naší stránce, nijak nezastupujeme, negarantujeme ani nezaručujeme, přímo či nepřímo, že obsah naší stránky je přesný, kompletní nebo aktuální.

Nejsme zodpovědní za internetové stránky, na které odkazujeme

Tam, kde stránka obsahuje odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetí stranou, jsou tyto odkazy pouze informativní. Tyto odkazy by neměly být interpretovány jako souhlas se stránkami, se kterými jsou propojeny, nebo s informacemi na nich obsaženými.

Následující odkaz obsahuje seznam výzkumných center: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_&locs=Y#locn Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek či zdrojů.

Neschvalujeme obsah vytvořený uživateli

Tato internetová stránka může obsahovat informace a materiály nahrané jinými uživateli, které se týkají klinické studie. Názory vyjádřené jinými uživateli nereprezentují naše názory či hodnoty.

Jestliže si přejete podat stížnost na informace a materiály nahrané jinými uživateli, kontaktujte nás Vaším osobním číslem na adrese privacy@neonstone.com.

Naše zodpovědnost za Vaši ztrátu či poškození

Ať jste spotřebitel či obchodní uživatel

Jestliže jste obchodní uživatel:

Jestliže jste spotřební uživatel:

Jak můžeme využít Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje použijeme pouze tak, jak je uvedeno v našich zásadách o ochraně soukromí.

Nahrávání obsahu na naši stránku

Kdykoli použijete program, který umožňuje nahrávání obsahu na naší stránku, musíte tak činit v souladu s obsahovými standardy uvedenými v naší Zásady povolenéhovyužití

Zaručujete, že každý takový příspěvek je v souladu s těmito standardy a budete nám zodpovědní a zajistíte odškodnění za jakékoli porušení této garance. To znamená, zde jste zodpovědní za jakoukoli naši ztrátu či poškození, které vzniknou jako důsledek Vašeho porušení garance.

Jakýkoli obsah, který nahrajete na naši stránku bude považován za nedůvěryhodný a nevlastnický do nezbytně nutné míry k zajištění služeb přes naši internetovou stránku. Vzdáváte se všech vlastnických práv na Váš obsah, ale jste povinni nám zaručit celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní, věčnou, nezrušitelnou a plně povolenou licenci k použití, distribuci, reprodukci, publikování, překladu, veřejnému provedení a vystavení takového materiálu (v celém rozsahu nebo jeho části). Kdykoli můžete zažádat o stažení či zneveřejnění tohoto obsahu.

Máme také právo odhalit Vaši identitu třetí traně, která prohlašuje, že jakýkoli obsah Vámi zveřejněný či nahraný na naši stránku, je porušením jejich práv na duševní vlastnictví nebo soukromí. Takováto odhalení provádíme v souladu se zákonnými nařízeními.

Máme právo odstranit jakýkoli Váš příspěvek přidaný na naši stránku, pokud, dle našeho názoru, tento nesplňuje obsahové požadavky uvedené v naší Zásady povoleného využití.

Jste výhradně zodpovědní za zabezpečení a doložení Vašeho obsahu.

Zásady povoleného využití

Naši stránku můžete využívat pouze k zákonným účelům. Nemůžete využívat naši stránku:

Rovněž souhlasíte, že:

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy se vztahují na všechny materiály, které poskytujete naší stránce („Příspěvek“).

Obsahové standardy musí být dodržovány v nejvyšší možné míře. Standardy platí pro každou část Příspěvku, stejně jako pro jeho celek.

Dle vlastního uvážení rozhodneme, zda Příspěvek porušuje Obsahové standardy.

Příspěvek musí:

Příspěvek nesmí:

Zachování mlčenlivosti

S ohledem na jakékoli informace důvěrné povahy, které se objeví nebo které nám Vy poskytnete na naší stránce (ať už tak označené či nikoli), mimo jiné včetně jakýchkoli informací týkajících se našich sloučenin či cílů, obchodních či finančních informací, softwaru, know-how, nápadů, metod a technologií námi využívaných pro naše podnikání či týkajících se Studií Diversity & Selection („Důvěrné informace“), souhlasíte, že zachováte stejnou mlčenlivost a neprozradíte tyto Důvěrné informace žádné třetí straně bez našeho písemného souhlasu. Více informací ohledně zacházení s Důvěrnými informacemi najdete ve smlouvě mezi Gilead Sciences, Inc. a Vámi a/nebo vaším zadavatelem studie.

Porušení těchto Zásad povoleného využití

Jestliže naznáme, že došlo k porušení těchto Zásad povoleného využití, podnikneme kroky, které uznáme za vhodné.

Nedodržení těchto zásad znamená porušení podmínek využití této internetové stránky, dle kterých je Vám umožněno používat naši stránku a může vést k tomu, že podnikneme následující opatření:

Vylučujeme naši zodpovědnost za jakékoli kroky podniknuté jako odpověď na toto porušení zásad povoleného využití. Kroky, které podnikneme, nejsou omezeny pouze na tyto výše uvedené a je možné, že podnikneme další opatření, které uznáme za vhodné.

Nejsme zodpovědní za viry a Vy je nesmíte přinést

Nezaručujeme, že naše stránka je bezpečná a neobsahuje štěnice nebo viry.

Jste zodpovědní za přizpůsobení Vašich informačních technologií, počítačových programů a platforem pro vstup na naši stránku. Měli byste používat Váš vlastní program na ochranu proti virům.

Nesmíte vědomě zneužít naši stránku k zanesení virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého či technologicky závadného materiálu. Nesmíte se pokusit získat neoprávněný přístup na naši stránku, server, na které je uložena nebo jakýkoli jiný server, počítač či databázi napojenou na naši stránku. Nesmíte zaútočit na naši stránku přes útok typu odepření služby nebo šířit takovýto útok. Porušením tohoto opatření bude spáchán trestný čin Počítačového zneužití 1990.

Jakékoli takovéto porušení nahlásíme zákonným autoritám a budeme s nimi spolupracovat odhalením Vaší totožnosti. V případě takové události Vám okamžitě zaniká právo na využití naší stránky.

Pravidla pro přihlášení na naši stránku

Můžete se přihlásit na naši stránku pod podmínkou, že to bude způsobem čestným a legálním a nezpůsobí to poškození naší pověsti nebo z ní nebude mít prospěch.

Nesmíte vytvořit spojení, které by naznačovalo jakoukoli formu spojení, schválení či podpory z naší strany tam, kde taková neexistuje.

Nesmíte vytvořit spojení naší stránky s jinými, které nejsou Vaše.

Naše webová stránka nesmí být začleněna na žádnou jinou stránku a není povoleno uvádět odkazy na jiné části této webové stránky než na úvodní stránku.

Povolení uvádět odkaz máme právo kdykoli, bez předchozího upozornění, stáhnout.

Internetová stránka, na niž odkazujete, musí ve všech směrech splňovat nároky na obsah, uvedené v naší Zásady povoleného využití

Pokud si přejete připojit se nebo jakkoli využívat obsah naší stránky jinak, než je uvedeno výše, kontaktujte nás na adrese privacy@neonstone.com.

Které zákony platí pro jakýkoli spor?

Jestliže jste spotřebitel, mějte na paměti, že tyto podmínky pro použití, jejich předmět a utváření, jsou vedeny dle zákonů země, v níž se spotřebitel nachází. Vy a my společně souhlasíme, že soudy Anglie a Walesu budou mít výhradní soudní pravomoc, s výjimkou případů, kdy si budete přát, aby soudní řízení proběhlo také ve Vámi obývané zemi, namísto v Anglii a Walesu.

Jestliže jste obchodník, tak tyto podmínky pro použití, jejich předmět a utváření (a všechny jiné nesmluvní rozepře nebo nároky), jsou vedeny dle zákonů země, v níž je podnikání umístěno. My společně souhlasíme, že soudy Anglie a Walesu budou mít výhradní soudní pravomoc, s výjimkou případů, kdy si budete přát, aby soudní řízení proběhlo také ve Vámi obývané zemi, namísto v Anglii a Walesu.

Naše obchodní značky jsou registrované

www.siteconnect.diversityandselection.com a www.myibdstudy.com jsou registrovány v UK jako obchodní značky Neonstone. Bez našeho svolení nemáte právo je používat, pokud nejsou součástí materiálů, jehož použití máte povoleno v Jak můžete využít materiál na naší stránce