Algemene voorwaarden website

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Wat betekenen deze voorwaarden?

Deze voorwaarden bevatten de regels voor gebruik van onze websites www.siteconnect.diversityandselection.com en www.myibdstudy.com (onze websites)

Klik op onderstaande koppelingen voor meer informatie over elk gebied:

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

www.myibdstudy.com is een website van Neonstone Limited. ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder bedrijfsnummer 07001987 en zijn gevestigd in Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley, Berkshire. SL3 8DS. Verenigd Koninkrijk. We zijn een naamloze vennootschap. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan onze functionaris voor gegevensbescherming

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden

Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en dat u zich daaraan zult houden.

Als u niet instemt met deze voorwaarden, moet u onze website niet gebruiken.

We raden u aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken zodat u ze later nog eens kunt lezen.

Er kunnen andere voorwaarden op u van toepassing zijn

Deze algemene voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

Wij passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. We raden u aan om bij elk websitebezoek onze voorwaarden te controleren zodat u weet welke voorwaarden op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2018. In het geval dat we de voorwaarden wijzigen, zullen we de herziene voorwaarden zeven dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden naast de bestaande voorwaarden op onze website plaatsen, samen met een uitleg waarom we de voorwaarden wijzigen en wanneer de herziene voorwaarden van kracht worden. Deze informatie komt op de landingspagina van onze website te staan of op een webpagina die naar de landingspagina verwijst. Indien de wijziging nadelig voor u is, zullen wij deze informatie ten minste 30 dagen voor de wijziging bekendmaken en u ook afzonderlijk informeren via elektronische weg, zoals e-mail, een e-bericht of een toestemmingsvenster dat verschijnt op het moment dat u zich aanmeldt. Op het moment dat wij u deze informatie verstrekken, kunnen wij u ervan op de hoogte stellen dat u geacht wordt in te stemmen met de herziene voorwaarden, tenzij u ons meedeelt dat u niet akkoord gaat. Indien u voor de ingangsdatum niet aangeeft dat u niet akkoord gaat, gaan wij ervan uit dat u met de gewijzigde voorwaarden instemt

Wij kunnen deze website wijzigen

Wij kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. Als er een belangrijke wijziging wordt aangebracht, informeren wij u daarover hier, in een e-mail of in een bericht op de startpagina van de website.

Wij kunnen de toegang tot onze website tijdelijk onderbreken of intrekken

Onze website is gratis toegankelijk.

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken beschikbaar is. Wij kunnen de beschikbaarheid van (een deel van) onze website om zakelijke en operationele redenen tijdelijk onderbreken, intrekken of beperken.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding onze website bezoeken, op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

Onze website is gericht op personen die zijn gevestigd op deze locaties: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn. Wij verklaren niet dat de inhoud die op of via onze website beschikbaar is, geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

Houd uw accountgegevens geheim

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, moet u mogelijk inloggen met een gebruikersnaam (en/of e-mailadres), wachtwoord of andere informatie (“gebruikersgegevens”) als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. De gebruikersgegevens zijn vertrouwelijke informatie die u niet mag doorgeven aan derden.

Indien u naar onze mening niet voldoet aan een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, hebben wij het recht om uw gebruikersgegevens op elk moment uit te schakelen, ongeacht of deze door u zijn geselecteerd of door ons zijn toegekend.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersgegevens kent, dient u ons direct op de hoogte stellen, onder vermelding van uw dossiernummer, op privacy@neonstone.com. Uw dossiernummer kunt u vinden in de bevestigings-e-mail van de praktijk van uw arts.

Hoe u het materiaal op onze website gebruikt

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van alle materialen die op deze website zijn gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels van elke pagina van onze website downloaden voor uw persoonlijk gebruik met betrekking tot dit klinische onderzoek.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto' s, video- of audio-opnamen of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventueel genoemde contribuanten) als auteur van de inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen (naar eigen goeddunken van elke partij).

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op informatie op deze website

De inhoud op onze website wordt alleen verstrekt als algemene informatie. De inhoud is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel advies of advies van specialisten inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, bieden we geen garanties en doen geen uitspraken, expliciet noch impliciet, dat de inhoud van onze website accuraat, volledig of up-to-date is.

We zijn niet verantwoordelijk voor de websites waarnaar we verwijzen

Waar onze website koppelingen bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze koppelingen mogen niet worden beschouwd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of de inhoud daarvan.

De volgende koppeling bevat een overzicht van de onderzoekswebsites: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_&locs=Y#locn Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of bronnen.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud is niet goedgekeurd door ons

Deze website kan informatie en materiaal bevatten met betrekking tot het klinisch onderzoek dat door andere gebruikers van de website is geüpload. De meningen van andere gebruikers op onze website vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

Als u een klacht hebt over informatie en materiaal dat door andere gebruikers is geüpload, kunt u contact met ons opnemen, onder vermelding van uw dossiernummer, op privacy@neonstone.com.

Onze verantwoordelijkheid voor uw verlies of geleden schade

Als u consument of zakelijke gebruiker bent:

Als u zakelijke gebruiker bent:

Als u consument bent:

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

Inhoud naar onze website uploaden

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze website kunt uploaden, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons van elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor elk verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie.

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij te gebruiken, voor zover nodig voor het leveren van diensten via deze website. U behoudt alle eigendomsrechten voor uw inhoud, maar u bent verplicht ons een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig in sublicentie te geven licentie te verlenen om dergelijk materiaal te gebruiken, distribueren, reproduceren, publiceren, vertalen, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar weer te geven (geheel of gedeeltelijk). U kunt ons altijd verzoeken om dergelijke inhoud te verwijderen of niet-openbaar te maken.

Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan elke derde partij die beweert dat de inhoud die door u op onze website wordt geplaatst of geüpload een inbreuk vormt op zijn intellectuele eigendomsrechten of op zijn recht op privacy. Wij zullen deze informatie openbaar maken in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

Wij hebben het recht om elke bijdrage van u aan onze website te verwijderen als deze naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en back-ups van uw inhoud.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

U mag onze website alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze website niet gebruiken in de volgende gevallen:

U stemt ook in met het volgende:

Normen voor de inhoud

Deze inhoudsnormen gelden voor al het materiaal dat u bijdraagt aan onze website (“Bijdrage”).

De inhoudsnormen moeten naar zowel de geest als de letter worden nageleefd. De normen gelden voor elk deel van elke bijdrage en voor het geheel.

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of een bijdrage de inhoudsnormen schendt.

Een bijdrage moet:

Een bijdrage mag niet:

Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot alle informatie van vertrouwelijke aard die op onze website verschijnt of die u op onze website verstrekt (al dan niet als zodanig gemarkeerd) met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie met betrekking tot onze verbindingen of doelstellingen, zakelijke en financiële informatie, software, kennis, ideeën en methoden en technieken die door ons worden gebruikt in ons bedrijf of in verband met deze klinische Diversity- en Selection-onderzoeken ("Vertrouwelijke informatie"), gaat u ermee akkoord deze vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Meer informatie over omgaan met vertrouwelijke informatie kunt u vinden in de overeenkomst tussen Gilead Sciences, Inc. en u en/of uw website ten aanzien van het onderzoek.

Schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik

Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op deze algemene voorwaarden voor gebruik van onze website en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende maatregelen nemen:

Wij wijzen aansprakelijkheid af voor alle maatregelen die wij nemen naar aanleiding van inbreuken op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De maatregelen die wij nemen zijn niet beperkt tot de maatregelen die hierboven zijn beschreven en we kunnen andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

We zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag geen virussen introduceren.

We kunnen niet garanderen dat onze website veilig of vrij van fouten of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te gebruiken dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen, of een server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag geen DoS-aanval of een gedistribueerde DoS-aanval uitvoeren op onze website. Door deze bepaling te overtreden, begaat u een strafbaar feit onder de Wet inzake computermisbruik van 1990.

Wij zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Als een dergelijke inbreuk zich voordoet, verliest u onmiddellijk uw recht om onze website te gebruiken.

Regels voor koppelingen naar onze website

U mag koppelingen naar onze startpagina plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of ervan profiteert.

U mag geen koppeling tot stand brengen op een manier die het bestaan van een band, goedkeuring of steun van onze kant suggereert als dat niet aan de orde is.

U mag geen koppeling naar onze website plaatsen op een website waarvan u niet de eigenaar bent.

Onze website mag niet worden ingekaderd op een andere website, noch mag u een koppeling maken naar enig ander deel van onze website dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor koppelingen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarop u een koppeling plaatst moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen van ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Indien u een koppeling wilt maken naar of op andere wijze gebruik wilt maken van de inhoud op onze website dan hierboven beschreven, kunt u contact opnemen met privacy@neonstone.com.

Welke wetgeving van welk land is van toepassing op eventuele geschillen?

Als u consument bent, moet u er rekening mee houden dat deze algemene voorwaarden, het onderwerp en de formulering daarvan worden beheerst door het recht van het land waar u woont. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn, behalve dat u, als u dat wenst, ook een procedure kunt aanspannen in het land waar u woont in plaats van bij de rechtbanken van Engeland en Wales.

Als u een bedrijf bent, moet u er rekening mee houden dat deze algemene voorwaarden, het onderwerp en de formulering daarvan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het recht van het land waar het bedrijf is gevestigd. Wij komen beiden overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn, behalve dat u, als u dat wenst, ook een procedure kunt aanspannen in uw land in plaats van bij de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

www.siteconnect.diversityandselection.com en www.myibdstudy.com zijn [in het VK geregistreerde] handelsmerken van Neonstone. U mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder Hoe u het materiaal op onze website gebruikte