Regulamin korzystania z witryny internetowej

PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

Jakie informacje znajdują się w tym regulaminie?

Regulamin ten określa warunki korzystania z naszych witryn internetowych www.siteconnect.diversityandselection.com oraz www.myibdstudy.com („nasze witryny internetowe”)

Kliknij poniższe łącza, aby przejść do poszczególnych nagłówków:

Zasady dopuszczalnych działań

Witryna internetowa www.myibdstudy.com to witryna prowadzona przez spółkę Neonstone Limited („My” itd.). Spółka zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii w rejestrze spółek pod numerem 07001987, a jej siedziba znajduje się pod adresem Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley, Berkshire. SL3 8DS. Wielka Brytania.

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość e-mail na adres DPO.

Korzystając z naszej witryny, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszego regulaminu, nie wolno mu korzystać z naszej witryny.

Zalecamy wydrukować kopię niniejszego regulaminu, aby można było odnieść się do niego w przyszłości.

Regulaminy te mogą obejmować następujące dodatkowe dokumenty, które również mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do korzystania z naszej witryny:

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do tego regulaminu. Za każdym razem, kiedy chce Pan/Pani skorzystać z naszej witryny, należy zapoznać się z regulaminem, aby mieć pewność, że prawidłowo rozumie Pan/Pani regulamin obowiązujący w danym momencie. Regulamin był ostatnio aktualizowany 12 lipca 2018 roku. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do niniejszego regulaminu opublikujemy w naszej witrynie internetowej zmienione postanowienia obok istniejących postanowień na siedem dni przed wejściem w życie zmian wraz z wyjaśnieniem, dlaczego zmieniamy określone postanowienia i kiedy zmiany zaczną obowiązywać. Informacje te zostaną opublikowane na stronie docelowej naszej witryny internetowej lub na stronie zawierającej łącze do strony docelowej. Jeśli wprowadzone zmiany będą dla Pana/Pani niekorzystne, informacje o nich opublikujemy na co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem, jak również osobno poinformujemy Pana/Panią o zmianach drogą elektroniczną (np. e-mailem, w wiadomości elektronicznej lub z wykorzystaniem okna wyskakującego w momencie logowania, w którym trzeba będzie zatwierdzić zmiany). W momencie dostarczania tej informacji możemy poinformować Pana/Panią, że zakładamy, iż wyraża Pan/Pani zgodę na zmianę postanowień, chyba że poinformuje nas Pan/Pani o braku takiej zgody. Jeśli do daty wejścia w życie nowych postanowień nie poinformuje nas Pan/Pani, że nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany, uznamy, że je Pan/Pani akceptuje.

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą witrynę internetową i wprowadzać w niej zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany, poinformujemy Pana/Panią o tym e-mailem lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na stronie głównej witryny.

Naszą witrynę udostępniamy bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna internetowa lub dowolne zawarte w niej treści będą zawsze dostępne bez zakłóceń. Możemy zawiesić lub usunąć naszą witrynę internetową lub ograniczyć dostępność całej witryny lub jej części z przyczyn biznesowych lub operacyjnych.

Do Pana/Pani obowiązków należy upewnienie się, że wszystkie osoby, które odwiedzają naszą witrynę, korzystając z Pana/Pani łącza internetowego, są świadome niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących regulaminów i się do nich stosują.

Nasza witryna internetowa jest skierowana do osób mieszkających w następujących lokalizacjach: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn. Nie gwarantujemy, że treści dostępne w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem będą nadawać się do wykorzystania w innych lokalizacjach ani że będą w nich dostępne.

Istnieje możliwość, że aby uzyskać dostęp do naszej witryny i z niej korzystać, trzeba będzie się zalogować, podając nazwę użytkownika (lub adres e-mail), hasło lub dowolną inną informację w ramach stosowanych przez nas procedur bezpieczeństwa („Dane użytkownika”). Dane użytkownika należy traktować jako poufne. Danych użytkownika nie wolno ujawniać żadnej osobie trzeciej.

Mamy prawo dezaktywować Dane użytkownika w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez Pana/Panią, czy przydzielone przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosował się Pan / nie zastosowała się Pani do dowolnych postanowień niniejszego regulaminu.

Jeśli dowie się Pan/Pani lub będzie podejrzewać, że ktoś oprócz Pana/Pani zna Pana/Pani Dane użytkownika, należy bezzwłocznie nas o tym poinformować, pisząc na adres privacy@neonstone.com i podając swój numer w rejestrze. Numer w rejestrze można odnaleźć w potwierdzającej wiadomości e-mail wysłanej z gabinetu lekarskiego.

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszystkich praw własności intelektualnej do naszej witryny i publikowanych w niej treści. Prace te są chronione na całym świecie prawem autorskim lub podlegają traktatom o prawie autorskim. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Może Pan/Pani wydrukować jedną kopię oraz może Pan/Pani pobierać wybrane fragmenty dowolnych stron naszej witryny internetowej do użytku osobistego w związku z tym badaniem klinicznym.

Nie ma Pan/Pani prawa modyfikować papierowych ani elektronicznych kopii żadnych wydrukowanych czy w dowolny sposób pobranych materiałów, jak również nie ma Pan/Pani prawa używać żadnych ilustracji, zdjęć, filmów wideo lub fragmentów nagrań audio w oderwaniu od tekstu.

Należy zawsze podać nasz status (oraz status wszystkich zidentyfikowanych współautorów) jako autorów treści zawartych w naszej witrynie.

Nie wolno wykorzystywać żadnych fragmentów treści dostępnych w naszej witrynie internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej licencji od nas lub naszych licencjodawców (za wyraźną zgodą każdej ze stron).

Jeśli wydrukuje Pan/Pani, skopiuje lub pobierze jakikolwiek fragment naszej witryny internetowej z naruszeniem tych postanowień, Pana/Pani prawo do korzystania z tej witryny natychmiast wygaśnie i będzie Pan musiał / Pani musiała, zgodnie z naszym poleceniem, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone kopie tych materiałów.

Treści zawarte w naszej witrynie internetowej mają na celu wyłącznie dostarczenie ogólnych informacji. Nie należy ich traktować jako porady, na której można polegać. Zanim zdecyduje się Pan/Pani podjąć jakiekolwiek działanie lub zaniechać jakiegokolwiek działania na podstawie treści zawartych w naszej witrynie internetowej, należy najpierw zasięgnąć porady profesjonalisty lub specjalisty.

Chociaż w rozsądnym zakresie dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje zawarte w naszej witrynie internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do prawdziwości, kompletności czy aktualności tych treści.

Jeśli nasza witryna zawiera łącza do innych witryn lub zasobów należących do podmiotów zewnętrznych, są one przez nas zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. To, że zamieszczamy tego rodzaju łącza, nie oznacza, że zgadzamy się z witrynami internetowymi, do których prowadzą lub informacjami, które można z nich uzyskać.

Wykaz ośrodków badawczych znajduje się na poniższej stronie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_&locs=Y#locn

Nie mamy kontroli nad zawartością tego rodzaju witryn lub zasobów.

Ta witryna internetowa może zawierać informacje i materiały dotyczące badania klinicznego, dodane przez innych użytkowników witryny. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników naszej witryny nie są tożsame z naszymi poglądami i wartościami.

Jeśli chce Pan/Pani złożyć skargę na informacje lub materiały dodane przez innych użytkowników, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@neonstone.com i podać swój numer w rejestrze.

Niezależnie od tego, czy jest Pan/Pani użytkownikiem indywidualnym, czy biznesowym:

Jeśli jest Pan/Pani użytkownikiem biznesowym: Jeśli jest Pan/Pani użytkownikiem indywidualnym: Jak możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z opisem w naszych ŁĄCZE DO NASZYCH ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI.

Za każdym razem, gdy użyje Pan/Pani funkcji umożliwiającej dodanie treści do naszej witryny, ma Pan/Pani obowiązek przestrzegać standardów dotyczących treści opisanych w naszych Zasady dopuszczalnych działań.

Ma Pan/Pani obowiązek zagwarantować, że wszelkie dodane przez Pana/Panią treści są zgodne z tymi standardami oraz będzie Pan/Pani ponosić odpowiedzialność przed nami, a jednocześnie zwolni nas Pan/Pani z odpowiedzialności za wszelkie przypadki niedopełnienia tej gwarancji. Oznacza to, że będzie Pan/Pani dopowiadać za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas na skutek niedopełnienia tej gwarancji.

Wszelkie treści dodane do naszej witryny będą traktowane jako jawne i niestanowiące niczyjej własności w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług za pośrednictwem tej witryny internetowej. Zachowa Pan/Pani wszelkie prawa własności do dodanych przez siebie treści, ale wymagamy od Pana/Pani udzielenia nam zwolnionej z honorariów autorskich, ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej i w pełni podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystywanie, powielanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie tego rodzaju materiałów (w całości lub w części). W dowolnym momencie może Pan/Pani zażądać od nas usunięcia tego rodzaju treści lub uczynienia ich publicznie niedostępnymi.

Mamy również prawo do ujawnienia Pana/Pani tożsamości podmiotowi zewnętrznemu, który uzna, że jakiekolwiek treści przez Pana/Panią opublikowane lub dodane naruszają jego prawa własności lub prawo do zachowania poufności. Ujawniając Pana/Pani tożsamość w takiej sytuacji, będziemy stosować się do wszystkich obowiązujących wymogów prawnych.

Mamy prawo usunąć wszelkie posty dodane przez Pana/Panią do naszej witryny, jeśli, w naszej opinii, Pana/Pani posty nie są zgodne ze standardami dotyczącymi treści, opisanymi w naszych Zasady dopuszczalnych działań.

Zabezpieczenie dodawanych przez Pana/Panią treści oraz sporządzenie ich kopii zapasowej jest wyłącznie Pana/Pani odpowiedzialnością.

Zasady dopuszczalnych działań

Może Pan/Pani korzystać z naszej witryny internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie może Pan/Pani używać naszej witryny internetowej:

Ponadto wyraża Pan/Pani zgodę na to, że:

Standardy dotyczące treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów dodawanych przez Pana/Panią do naszej witryny internetowej („Treści dodane przez użytkownika”)

Standardów dotyczących treści należy przestrzegać zarówno, jeśli chodzi o ich dosłowne brzmienie, jak i zamierzony cel. Standardy te mają zastosowanie do poszczególnych fragmentów treści dodanych przez użytkownika, jak również do całości takich treści.

Według własnego uznania ocenimy, czy dane treści dodane przez użytkownika naruszają Standardy dotyczące treści.

Treści dodane przez użytkownika muszą:

Treści dodane przez użytkownika nie mogą:

Poufność

W odniesieniu do wszelkich informacji o charakterze poufnym, które są wyświetlane lub które umieszcza Pan/Pani w naszej witrynie (niezależnie od tego, czy zostały jako takie oznaczone), w tym, między innymi, wszelkich informacji odnoszących się do naszych związków chemicznych lub ich celu, informacji biznesowych i finansowych, oprogramowania, know-how, pomysłów oraz metod i technik stosowanych przez nas w ramach naszej działalności biznesowej lub związanych z badaniem klinicznym Diversity lub Selection („Informacje poufne”) zgadza się Pan/Pani na zachowanie ich poufności i nieujawnianie Informacji poufnych osobom trzecim bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Więcej informacji na temat postępowania z informacjami poufnymi można znaleźć w umowie pomiędzy Gilead Sciences, Inc i Panem/Panią oraz Pana/Pani ośrodkiem badawczym.

Naruszenie Zasad dopuszczalnych działań

Jeśli uznamy, ze doszło do naruszenia zasad dopuszczalnych działań, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dopuszczalnych działań stanowi istotne naruszenie regulaminu korzystania z witryny internetowej, na podstawie którego udzieliliśmy Panu/Pani prawa do korzystania z niej, i może skutkować podjęciem niektórych lub wszystkich spośród następujących działań:

Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które podejmiemy w odpowiedzi na naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnych działań. Działania, które możemy w takiej sytuacji podjąć, nie ograniczają się do wymienionych powyżej i możemy podjąć każde działanie, które uznamy za stosowne.

Nie odpowiadamy za wirusy, a Panu/Pani nie wolno ich rozsiewać

Nie gwarantujemy, że nasza witryna internetowa będzie bezpieczna i wolna od wirusów i robaków.

Do Pana/Pani odpowiedzialności należy skonfigurowanie swoich technologii informatycznych, programów komputerowych oraz platformy w taki sposób, aby mieć dostęp do naszej witryny. Powinien Pan / powinna Pani stosować swoje własne oprogramowanie antywirusowe.

Nie wolno Panu/Pani wykorzystywać naszej witryny internetowej w nieodpowiedni sposób, świadomie rozsiewając wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały złośliwe lub mające szkodliwy wpływ na technologię. Nie wolno Panu/Pani podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana ani jakiegokolwiek serwera, komputera czy bazy danych powiązanych z naszą witryną. Nie wolno Panu/Pani atakować naszej witryny poprzez atak typu „odmowa usługi” (DoS) lub rozpowszechnianie ataku typu „odmowa usługi”. Naruszenie tego postanowienia jest jednoznaczne z popełnieniem przestępstwa w myśl ustawy z 1990 r. o wykorzystywaniu komputera do niewłaściwych celów (Computer Misuse Act 1990).

Każde tego rodzaju naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Pana/Pani tożsamość. Jeśli dojdzie do takiego naruszenia, prawo do korzystania z naszej witryny zostanie Panu/Pani natychmiast odebrane.

Zasady zamieszczania łączy do naszej witryny

Może Pan/Pani zamieszczać łącza do strony głównej naszej witryny internetowej, pod warunkiem, że robi to Pan/Pani uczciwie i zgodnie z prawem i nie narusza naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej.

Nie wolno Panu/Pani zamieszczać łącza w sposób sugerujący istnienie jakichkolwiek powiązań z nami, naszą akceptację lub promocję, jeśli nie jest to prawdą.

Nie wolno Panu/Pani zamieszczać łącza do naszej witryny w jakichkolwiek witrynach internetowych, które nie są Pana/Pani własnością.

Naszej witryny internetowej nie wolno zamieszczać w ramce w innej witrynie internetowej, ani zamieszczać łącza do jakiejkolwiek części naszej witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na tworzenie łączy bez uprzedzenia.

Witryna internetowa, w której zamieszcza Pan/Pani łącze do naszej witryny musi być zgodna pod każdym względem ze standardami dotyczącymi treści opisanymi w naszych Zasady dopuszczalnych działań.

Jeśli zamierza Pan/Pani zamieścić łącze lub w inny sposób wykorzystać treści z naszej witryny internetowej inaczej niż opisano powyżej, należy skontaktować się z privacy@neonstone.com.

Prawo jakiego kraju ma zastosowanie w przypadku sporów?

Jeśli jest Pan/Pani użytkownikiem indywidualnym, niniejszy regulamin, kwestie które porusza oraz zawarte w nim sformułowania podlegają prawu kraju zamieszkania użytkownika. Zarówno my, jak i Pan/Pani, zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą mieć wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem tego, że jeśli Pan/Pani wyrazi takie życzenie, może Pan/Pani wszcząć postępowanie w swoim kraju zamieszkania, zamiast w Anglii i Walii.

Jeśli jest Pan/Pani użytkownikiem biznesowym, niniejszy regulamin, kwestie, które porusza oraz zawarte w nim sformułowania (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu kraju, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Zarówno my, jak i Pan/Pani, zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą mieć wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem tego, że jeśli wyrazi Pan/Pani takie życzenie, może Pan/Pani wszcząć postępowanie w swoim kraju prowadzenia działalności, zamiast w Anglii i Walii.

Nasze znaki towarowe są zastrzeżone

www.siteconnect.diversityandselection.com oraz www.myibdstudy.com to zarejestrowane w Wielkiej Brytanii znaki towarowe należące do Neonstone. Nie ma Pan/Pani prawa do ich używania bez naszej zgody, chyba że stanowią one część materiałów używanych przez Pana/Panią zgodnie z zezwoleniem na podstawie opisu w rozdziale W jaki sposób można korzystać z materiałów dostępnych na naszej stronie?.